ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສາມາດໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໄດ້ເທິງມືຖື