ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ "ດ້ານໄອທີ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜ່ງ"

ໂພສເມື່ອ 1 month ago


1.    ວິສະວະກອນບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໂປຣແກຣມເບື້ອງໜ້າ (Front-End Application and Software Engineer) 01 ຕໍາແໜ່ງ
•    ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ຮັບຜິດຊອບໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະບົບບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ (LAPS) ແລະ ລະບົບໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື (LMPS), ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາລະບົບໂປຣແກຣມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ (ເບື້ອງໜ້າ) ເພື່ອຍົກລະດັບຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ປັດຈຸບັນ ຂອງບໍລິສັດ LAPNet ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂື້ນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະເພາະອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຄະນະພະແນກ. 
•    ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
–    ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 20 - 30 ປີ;
–    ຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ (ສາຂາໄອທີ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
–    ຄະແນນສະເລ່ຍ 2.50 ຂຶ້ນໄປ;
–    ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບັດການ Linux ແລະ Window;
–    ມີຄວາມຮູ້ກ໋ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: MySQL, MariaDB, PostgreSQL ແລະ ອື່ນໆ;
–    ສາມາດພັດທະນາຊັອບແວດ້ວຍພາສາເຊັ່ນ: HTML, CSS, Java script ແລະ ອື່ນໆ;
–    ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
–    ພ້ອມຮຽນຮູ້ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆຕະຫຼອດເວລາ;
–    ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກຂອງຕົນ;
–    ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ;
–    ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້;
–    ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ອົດທົນ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້;
–    ຖ້າມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

2.    ວິສະວະກອນບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາໂປຣແກຣມເບື້ອງຫຼັງ (Back-End Application and Software Engineer) 01 ຕໍາແໜ່ງ
•    ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ຮັບຜິດຊອບໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະບົບບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ (LAPS) ແລະ ລະບົບໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື (LMPS), ພ້ອມທັງຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາລະບົບໂປຣແກຣມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ (ເບື້ອງຫຼັງ) ເພື່ອຍົກລະດັບຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ນຳໃຊ້ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງ ບໍລິສັດ LAPNet ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂື້ນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ຕິດພັນອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຈາກຄະນະພະແນກ.  
•    ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
–    ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 20 - 30 ປີ;
–    ຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ (ສາຂາໄອທີ ຫຼືສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
–    ຄະແນນສະເລ່ຍ 2.50 ຂຶ້ນໄປ;
–    ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
–    ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບັດການ Linux ແລະ Window;
–    ມີຄວາມຮູ້ກ໋ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: MySQL, MariaDB, PostgreSQL ແລະ ອື່ນໆ;
–    ສາມາດພັດທະນາຊັອບແວດ້ວຍພາສາເຊັ່ນ: C++, C#, JAVA, PHP, VB.net, Python ແລະ ອື່ນໆ;
–    ພ້ອມຮຽນຮູ້ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆຕະຫຼອດເວລາ;
–    ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກຂອງຕົນ;
–    ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ;
–    ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້;
–    ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ອົດທົນ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້;
–    ຖ້າມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3.    ພະນັກງານ Operation 02 ຕໍາແໜ່ງ
•    ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
ຮັບຜິດຊອບໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະມາຊິກ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ, ຕິດຕາມທຸລະກຳ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນກັບການໃຫ້ບໍລິການຂອງລະບົບ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກຄະນະພະແນກ.
•    ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
–    ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 20 - 30 ປີ;
–    ຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ (ສາຂາໄອທີ ຫຼື ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
–    ຄະແນນສະເລ່ຍ 2.50 ຂຶ້ນໄປ;
–    ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບັດການ Linux ແລະ Window;
–    ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຈັດການລະບົບຖານຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: Oracle, DB2, SQL, MySQL ແລະ ອື່ນໆ;
–    ສາມາດນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ ຫຼື ສາມາດສື່ສານພາສາຈີນໄດ້ຍິ່ງເປັນການດີ;
–    ພ້ອມຮຽນຮູ້ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆຕະຫຼອດເວລາ;
–    ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກຂອງຕົນ;
–    ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ;
–    ມີທັກສະໃນການສື່ສານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້;
–    ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ອົດທົນ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້;
–    ຖ້າມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເອກະສານຍື່ນສະໝັກງານປະກອບມີ:
1.    ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 02 ໃບ (ພື້ນຟ້າ ຫຼື ພື້ນຂາວ);
2.    ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຕິດຮູບ (ບໍ່ເກີນ 03 ເດືອນ) ສະບັບແທ້;
3.    ສຳເນົາໃບປະກາຊະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ ແລະ ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ);
4.    ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ;
5.    ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ);
6.    ແບບຟອມສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ, ສາມາດດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ Download Form;
7.    ເອກະສານອື່ນ ທີ່ຈຳເປັນຈະຮຽກເກັບຕາມພາຍຫຼັງ.
ເວລາເຂົ້າມາຍື່ນເອກະສານຕ້ອງເອົາເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເປັນສະບັບແທ້ເພື່ອມາຢັ້ງຢືນ ເຊັ່ນ: ໃບປະກາຊະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ, ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ (ຖ້າມີ).
(ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທີ່ມາຍື່ນ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ສົ່ງຄືນ)

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຍື່ນເອກະສານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ (LAPNet) ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ “ຊັ້ນ 05 ຕຶກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ” ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນໂມງລັດຖະການ.
-    ເລີ່ມເປີດຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 14 ທັນວາ 2021  ປິດຮັບເອກະສານ ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2022;
-    ສຳລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຫຼື ຜູ້ທີ່ບໍ່ສະດວກເຂົ້າມາຍື່ນໃບສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງແມ່ນສາມາດສົ່ງເອກະສານທັງໝົດມາຍັງອີເມວ info@lapnet.com.la, ສ່ວນມື້ສອບເສັງ ຫຼື ມື້ທີ່ມາເອົາໃບເຂົ້າຫ້ອງເສັງຕ້ອງຖືເອກະສານທັງໝົດເຂົ້າມານຳ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ທາງບໍລິສັດບໍ່ມີນະໂຍບາຍທີ່ພັກເຊົາໃຫ້ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງກຸ້ມຕົນເອງສຳລັບສະຖານທີ່ພັກເຊົາໃນເວລາເຂົ້າມາສອບເສັງ;
-    ໂດຍອີງຕາມສະຖານະການຂອງການລະບາດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນ, ສຳລັບວັນ ແລະ ເວລາ ໃນການສອບເສັງທາງບໍລິສັດ ຈະໄດ້ມີການແຈ້ງການຕື່ມຕາມພາຍຫຼັງ;
-    ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ໂທ: 021 417915.

Download Form