ຄ່າທຳນຽມຖອນເງິນຜ່ານ ATM

ຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ບໍລິການຖອນເງິນຜ່ານ ATM
2.000 ກີບ/ຄັ້ງ