ການຊໍາລະເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ QRຄຸນລັກສະນະ

ການຊໍາລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QRPay ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບ LMPS ໃນການເຊື່ອມໂຍງຜ່ານ Applications ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຟັງຊັ່ນການດຳເນີນທຸລະກຳຊໍາລະຜ່ານ QR ຂອງທະນາຄານອື່ນໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ຜະລິດຕະພັນ ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖືນີ້ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນການດຳເນີນທຸລະກຳທາງການເງິນຢູ່ເທິງມືຖືໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ Applications ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet, ຕາມຄຳຂວັນທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ທຸກຊ່ອງທາງການຊຳລະ”.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ລຸກຄ້ານຳໃຊ້ Application ຂອງທະນາຄານ ທີ່ຕົນເອງມີ ດຳເນີນທຸລະກຳການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ - ບໍລິການ ຫຼື ອື່ນໆຂ້າມທະນາຄານໄດ້ ດ້ວຍການສະແກນ QR Code ທີ່ຮ້ານຄ້າ ທີ່ມີສັນຍາລັກ ປ້າຍທີ່ລະບຸວ່າ ຊໍາລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QR Pay.

ທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງການບໍລິການ ຊຳລະເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QR Payment

ໂລໂກ້ ຊື່ທະນາຄານ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BCEL
Email :bcelhqv@bcel.com.la
Tel : (+856-21)213200
Hotline : 1555
http://www.bcel.com.la
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC
Email :enquiry@biclaos.com
Tel : (+85621) 250 388 , (+85621) 250 420 ,
https://www.biclaos.com
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JDB
Email :mrkjdb@gmail.com
Tel : (+856-21) 213531-6
Hotline : 1499
http://www.jdbbank.com.la

ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈໍາກັດ
APB
Email :info@apb.com.la
Tel : (+85621) 713060,


AGRICULTURAL PROMOTION BANK Co.,Ltd (apb.com.la)

ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
IDB
Email :info@indochina.com.la
Tel : (+85621) 455 000 ,
https://www.indochinabank.com
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
LVB
Email :info@laovietbank.com.la
Tel : (+856-21)251418
Hotline : 1440
https://www.laovietbank.com.la
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
LDB
Email :ldblaoho@ldblao.la
Tel : (+856-21) 213300 - 03
https://www.ldblao.la
ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ
MJB
Email :info@maruhanjapanbanklao.com
Tel : (+85621) 266 000,
https://www.maruhanjapanbanklao.com
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ
Kbank
Tel : (+85621) 410 888,
https://www.kasikornbank.com.la
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ
VTB
Tel : (+85621) 263 997,
https://www.vietinbank.com.la
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ລາວ ຈໍາກັດ
ACLEDA
Tel : (+85621) 264 994,
https://www.acledabank.com.la
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ
PSV
Tel : (+85621) 716 999,
https://www.phongsavanhbank.com
ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ
STB
httpss://www.stbanklaos.la
Military Commercial Joint Stock Bank - Lao Branch
VMB
Tel : (+85621) 990 901,
https://www.mbbank.com.vn
BANQUE FRANCO-LAO BANK
BFL
https://bfl-bred.com/

SacomBank Lao
Sacom
http://www.sacombank.com.la