ການຊໍາລະເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ QRຄຸນລັກສະນະ

ການຊໍາລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QRPay ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບ LMPS ໃນການເຊື່ອມໂຍງຜ່ານ Applications ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ຟັງຊັ່ນການດຳເນີນທຸລະກຳຊໍາລະຜ່ານ QR ຂອງທະນາຄານອື່ນໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ຜະລິດຕະພັນ ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖືນີ້ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນການດຳເນີນທຸລະກຳທາງການເງິນຢູ່ເທິງມືຖືໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ Applications ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet, ຕາມຄຳຂວັນທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ທຸກຊ່ອງທາງການຊຳລະ”.

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ລຸກຄ້ານຳໃຊ້ Application ຂອງທະນາຄານ ທີ່ຕົນເອງມີ ດຳເນີນທຸລະກຳການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ - ບໍລິການ ຫຼື ອື່ນໆຂ້າມທະນາຄານໄດ້ ດ້ວຍການສະແກນ QR Code ທີ່ຮ້ານຄ້າ ທີ່ມີສັນຍາລັກ ປ້າຍທີ່ລະບຸວ່າ ຊໍາລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QR Pay.

ທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງການບໍລິການ ຊຳລະເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QRPay

ໂລໂກ້ ຊື່ທະນາຄານ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BCEL
Email :bcelhqv@bcel.com.la
Tel : (+856-21)213200
Hotline : 1555
http://www.bcel.com.la
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC
Email :enquiry@biclaos.com
Tel : (+85621) 250 388 , (+85621) 250 420 ,
https://www.biclaos.com
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JDB
Email :mrkjdb@gmail.com
Tel : (+856-21) 213531-6
Hotline : 1499
http://www.jdbbank.com.la
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ
APB
Email :info@apb.com.la
Tel : (+85621) 713060,
https://www.apb.com