ໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖືຄຸນລັກສະນະ

ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື (Fund Transfer via Mobile Application) ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບ LAPSໃນການເຊື່ອມໂຍງຜ່ານ Applications ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດລາວ ເນເຊີນນໍເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ໃຫ້ສາມາດໃຊ້ຟັງຊັ່ນການດຳເນີນທຸລະກຳໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ດ້ານທະນາຄານສະມາຊິກ

ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຜ່ານໜ່ວຍງານບໍລິການ ຫຼື ຕູ້ ATM ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet ນັ້ນ, ໃຫ້ລູກຄ້າຫັນມານຳໃຊ້ ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື ໃນການດຳເນີນທຸລະກຳ.

ດ້ານລູກຄ້າຂອງທະນາຄານ

ຜະລິດຕະພັນ ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖືນີ້ ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນໃນການດຳເນີນທຸລະກຳທາງການເງິນຢູ່ເທິງມືຖືໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ Applications ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet, ຕາມຄຳຂວັນທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ທຸກຊ່ອງທາງການຊຳລະ”

​ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ບໍລິການ

ລຸກຄ້າສາມາດນຳໃຊ້ເລກບັນຊີທະນາຄານ ດຳເນີນທຸລະກຳເທິງມືຖື ໂດຍຜ່ານ Applications ຂອງແຕ່ລະທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ LAPNet ໄດ້ຟຣີໃນໄລຍະທີ່ເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖືໃໝ່ ດັ່ງເນື້ອໃນລຸ່ມນີ້:

- ການໂອນເງິນເທີງມືຖືໂດຍນຳໃຊ້ຮູບແບບການໂອນ ບັນຊີຫາບັນຊີ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Account Fund Transfer ແມ່ນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 16 ທະນາຄານ ດັ່ງນີ້:

ທະນາຄານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງການບໍລິການ ໂອນເງີນຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື

ໂລໂກ້ ຊື່ທະນາຄານ
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BCEL
Email :bcelhqv@bcel.com.la
Tel : (+856-21)213200
Hotline : 1555
http://www.bcel.com.la
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
LVB
Email :info@laovietbank.com.la
Tel : (+856-21)251418
Hotline : 1440
https://www.laovietbank.com.la
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JDB
Email :mrkjdb@gmail.com
Tel : (+856-21) 213531-6
Hotline : 1499
http://www.jdbbank.com.la
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC
Email :enquiry@biclaos.com
Tel : (+85621) 250 388 , (+85621) 250 420 ,
https://www.biclaos.com
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
LDB
Email :ldblaoho@ldblao.la
Tel : (+856-21) 213300 - 03
https://www.ldblao.la
ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
IDB
Email :info@indochina.com.la
Tel : (+85621) 455 000 ,
https://www.indochinabank.com
ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ
MJB
Email :info@maruhanjapanbanklao.com
Tel : (+85621) 266 000,
https://www.maruhanjapanbanklao.com
ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈໍາກັດ
APB
Email :info@apb.com.la
Tel : (+85621) 713060,
https://www.apb.com
ທະນາຄານ ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ
VMB
Tel : (+85621) 990 901,
https://www.mbbank.com.vn
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ
Kbank
Tel : (+85621) 410 888,
https://www.kasikornbank.com.la
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ
VTB
Tel : (+85621) 263 997,
https://www.vietinbank.com.la
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ລາວ ຈໍາກັດ
ACLEDA
Tel : (+85621) 264 994,
https://www.acledabank.com.la
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈຳກັດ
PSV
Tel : (+85621) 716 999,
https://www.phongsavanhbank.com
ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈໍາກັດ
STB
https://www.stbanklaos.la
ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ ຈໍາກັດ
BFL
https://bfl-bred.com/

SacomBank Lao
Sacom
http://www.sacombank.com.la