ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນຍຸກທີ່ເສດຖະກິດພວມມີການຂະຫຍາຍ ແລະ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫຼາຍພາກສ່ວນ, ລະບົບຊຳລະທາງການເງິນ ແມ່ນຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນເປັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ - ການເງິນ ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດທາງດ້ານການເງິນໄດ້ "ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ, ທຸກຊ່ອງທາງການຊຳລະ".


ພາລະກິດ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ບໍລິສັດ LAPNet ກາຍເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການລະບົບຊຳລະທີ່ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍ່ຄືການເນັ້ນການປັບປຸງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ສ້າງບໍລິສັດໃຫ້ກາຍເປັນບໍລິສັດແຫ່ງທຳອິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໃຫ້ບໍລິການລະບົບການຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ຍົກສູງປະສິດຕິພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,​ ຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບສາກົນ.