ແຈ້ງເຊີນປະມູນ ອຸປະກອນ Hardware ເພື່ອສ້າງສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ LAPNet

ໂພສເມື່ອ 2 weeks ago


ແຈ້ງເຊີນປະມູນ

ອຸປະກອນ Hardware ເພື່ອສ້າງສູນສຳຮອງຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດ LAPNet, ຖ້າຫາກນິຕິບຸກຄົນໃດສົນໃຈ ສາມາດປະກອບເອກະສານຕາມເງື່ອນໄຂທາງດ້ານລຸ່ມ ສົ່ງທີ່ບໍລິສັດ LAPNet

ຮັບຊອງປະມູນ 16- 30 ພຶດສະພາ 2024 ນີ້.