ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລສຸດສະກະ

ໂພສເມື່ອ 3 years ago


ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອທັດສະນະສຶກສາ ຮຽນຮູ້ການປະຕິບັດ ວຽກງານຕົວຈິງຂອງລະບົບຊໍາລະ ແລະ ການພັດທະນາການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊໍາລະຍ່ອຍ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານໃນ ສປປ ລາວ.